Приет е план с мерки за намаляване преждевременно напусналите образователната система

Правителството прие план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Той обхваща периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата. Предвидени са интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2....
виж още
Webground.bg
Top